Termeni si conditii

Condiţii generale comerciale şi de livrare ale firmei LAPP KABEL ROMANIA S.R.L.

1. Dispoziţii introductive:

 

1.1 Prezentele condiţii generale comerciale şi de livrare, în continuare numite CONDIŢII ale Vânzătorului,  reglementează relațiile contractuale ce apar între societatea LAPP KABEL ROMANIA S.R.L, cu  sediul  Ilfov, Sat Dragomirești-Deal, Com. Dragomirești-Vale, A1 Business Park, Aleea Camilla nr. 11, Unitatea G2, înmatriculată  cu  nr. J 23 / 1513 / 2008, C.U.I. RO 9975440, în continuare numit  Vânzător și a beneficiarilor lor, în continuare numiți Cumpărători.

1.2 Toate livrările şi serviciile oferite profesioniştilor se supun exclusiv acestor CONDIŢII menționate în continuare în text.

Dacă părțile au încheiat sau încheie un contract după această dată sau dacă există o dispoziţie diferită în Contract, va fi valabilă clauza din Contract. Aceste CONDIŢII sunt parte integrantă a contractelor încheiate între Vânzător și Cumpărător pentru livrările de mărfuri şi prestările de servicii.

1.3 La încheierea Contractului, însă nu mai târziu de recepția livrării, Cumpărătorul declară că a luat la cunoștință aceste CONDIŢII și este de acord cu acestea. În cadrul ofertei, se face întotdeauna o referire expresă la formularea actuală a acestor CONDIŢII și este atașat textul acestora. În cazul în care Cumpărătorul nu formulează nicio obiecție față de CONDIŢII înaintea încheierii contractului, sunt valabile fără alte excepții aceste CONDIŢII. Condiţiile generale contractuale ale Cumpărătorului sunt valabile doar dacă Vânzătorul își dă acordul scris faţă de acestea şi în contract se face referire expresă la acestea. Obiecţiile, actele adiţionale sau modificările formulate la aceste CONDIŢII sunt valabile doar în cazul când Vânzătorul își dă acordul scris faţă de acestea şi sunt obligatorii numai pentru respectivul contract şi respectiva tranzacţie.  

1.4 Prin marfă, în sensul prezentelor CONDIŢII se înțelege materialul, produsele şi/sau serviciile conexe specificate în catalogul în vigoare sau în oferta scrisă a Vânzătorului.

 

2. Încheierea contractelor:

 

2.1 Contractul este încheiat după confirmarea scrisă a comenzii mărfii, comanda înmânată de Cumpărător Vânzătorului. Vânzătorul confirmă comanda Cumpărătorului în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea comenzii sale şi anume prin e-mail, fax sau telefonic, cu precizarea că la confirmarea comenzii sunt anexate și prezentele CONDIŢII. Dacă Cumpărătorul nu comunică Vânzătorului obiecțiile sale față de CONDIŢII cel târziu pana la momentul acceptării ofertei sau înmânării comenzii către Vânzător se înțelege că este de acord cu CONDIŢIILE și contractul se consideră încheiat. Contractul se consideră întotdeauna ca încheiat la momentul în care Cumpărătorul preia marfa livrată.

2.2 Comanda Cumpărătorului trebuie să cuprindă în special:

a) tipul şi denumirea mărfii solicitate, Cumpărătorul fiind obligat să indice şi codul produsului din catalog sau din oferta scrisă, sens în care se recomandă Cumpărătorului să acorde o atenție sporită la introducerea codurilor în comandă; b) cantitatea mărfii solicitate; c) termenul de livrare solicitat; d) locul de livrare al mărfii (dacă locul de livrare nu va fi stabilit, se supune condițiilor de livrare din prezentele CONDIŢII); e) identificarea Cumpărătorului și a persoanei autorizate de a-l reprezenta pe Cumpărător; f) semnătura Cumpărătorului sau a persoanei autorizate de a-l reprezenta pe Cumpărător, dacă comanda nu va fi trimisă pe cale electronică.

2.3 Dacă Vânzătorul înmânează Cumpărătorului oferta la care sunt anexate prezentele condiţii, contractul este încheiat la momentul când primirea ofertei din partea Cumpărătorului este înmânată Vânzătorului. Valabilitatea ofertelor Vânzătorului este de 2 zile  de la trimiterea acestora Cumpărătorului dacă în ofertă nu este menţionat altfel.

2.4 Informaţiile oferite înaintea primirii ofertelor în cadrul soluţionării acestora (comenzi pentru cabluri speciale, de ex. date ce reies din informaţiile complementare tip text, din schiţe, din mostre de cabluri, din mostre de conductor), inclusiv datele privind proprietăţile de operare, datele de consum şi alte date individuale stabilite, sunt obligatorii doar în cazul în care vor fi confirmate de Vânzător concomitent cu comanda confirmată de Cumpărător sau ulterior, şi anume în formă scrisă.

2.5.Cumpărătorul își asumă întreaga responsabilitate în alegerea produselor pe care le comandă, Cumpărătorul fiind obligat sa verifice dacă specificațiile tehnice ale fiecarui produs comandat corespund nevoilor lui.

2.6. În cazul în care Vânzătorul comunică Cumpărătorului că nu are produsele solicitate în comandă şi transmite o oferta nouă care include alternative la marfa solicitata de către Cumpărător, Cumpărătorul are obligația de a verifica dacă specificațiile tehnice ale marfii cuprinse în noua ofertă corespund nevoilor lui şi să comande aceste produse în cazul în care dorește. Acceptarea de către Vânzător a noii comenzi a Cumpărătorului valorează contract, născându-se în sarcina Cumpărătorului obligația de achita marfa comandată.

 

3. Preţul de achiziţie şi condiţiile de livrare:

 

3.1 Cumpărătorului îi vor fi facturate preţurile stabilite în oferta în vigoare a Vânzătorului la data încheierii raportului contractual, adică la data confirmării în scris a comenzii din partea Vânzătorului sau la data primirii acceptării ofertei Vânzătorului din partea Cumpărătorului, la preturile din ofertă adaugandu-se şi taxa pe valoare adăugată.

3.2 Dacă în confirmarea comenzii, respectiv în contract, nu este stabilit altfel, marfa este livrată în/pe ambalaje nereturnabile pentru care nu se solicită nicio taxă suplimentară. Modul de ambalare a mărfii îl stabilește Vânzătorul astfel încât să corespundă standardului curent de ambalare a respectivei mărfi.

3.3 Vânzătorul își rezervă dreptul să modifice cantitatea comandată fără acordul prealabil al Cumpărătorului cu maxim ± 10% dacă Cumpărătorul nu menționează altfel în comandă. Vânzătorul are de asemenea dreptul ca fără acceptul prealabil al Cumpărătorului, să decidă asupra livrării mărfii în mai multe lungimi parţiale, respectiv unităţi de ambalare, conform catalogului în vigoare, sau să livreze marfa în mai multe tranşe dacă în prealabil nu este hotărât altfel.

3.4 Materialele ce conţin cupru – cabluri, conductoare, ansabluri din cablu, se vând cu preţul cuprului valabil la data confirmării de către Vânzător a comenzii Cumpărătorului sau la data primirii acceptării ofertei Vânzătorului din partea Cumpărătorului, respectiv la data încheierii contractului, la care se adaugă și taxa pe valoare adaugata. În preţurile acestor materiale, dacă nu este stabilit altfel, este deja conţinută o cotă a prețului cuprului, după cum urmează: baza pentru calculaţia preţului de achiziţie este cursul publicat al cuprului pe piaţa DEL (Deutsche Elektrolyte Kupfer Notiz) în ziua anterioară zilei recepţiei comenzii, respectiv încheierea contractului, majorat cu + 1% în costurile de achiziţie a metalului. Preţul cuprului se actualizează în fiecare zi lucrătoare. Preţul de achiziţie se majorează sau scade cu diferenţa dintre preţul de bază al cuprului şi preţul actual al cuprului pe piaţa DEL. Dacă se vor folosi alte metale (de ex. aluminiu, plumb) pentru stabilirea preţului de achiziţie se foloseşte o calculaţie similară a preţului metalului ca în cazul cuprului.

3.5 Pentru materialele la care nu se efectuează o calculaţie suplimentară a prețului, Vânzătorul își rezervă dreptul să efectueze modificări de preţ în cazul unor modificări semnificative ale prețurilor materiilor prime.

3.6 Dacă în perioada dintre încheierea contractului şi livrare se ajunge la o majorare neprevăzută a cheltuielilor pentru materii prime, materiale sau transport, eventuala creştere a impozitelor sau a taxelor vamale, Vânzătorul are dreptul să modifice preţul conform acestor factori numai după ce îl informează pe Cumpărător. Dacă comanda va fi modificată de Cumpărător după încheierea contractului, Vânzătorul are dreptul să majoreze preţul cu cheltuielile suplimentare cerute de modificarea respectivei comenzi.

3.7 Marfa este livrată de către Vânzător Cumpărătorului la locul de destinaţie de pe teritoriul Romaniei, conform condiţiilor de livrare DAP (Incoterms 2010). Alte condiții de livrare (de ex. ridicare personală de la sediul Vânzătorului) pot fi agreate doar cu acceptul Vânzătorului. Pentru livrările la export, în afara teritoriului Romaniei, condiţiile de livrare se negociază individual. 

3.8 Dacă nu este specificat altfel, transportul mărfii este suportat de către Vânzător, doar pe teritoriul României, pentru livrările a căror preţ de achiziţie  depășește suma de 200 EURO fără TVA. Pentru livrările a căror preţ total de achiziţie este mai mic de 200 EURO fara TVA, pe lângă preţul de achiziție facturat Cumpărătorului se vor factura servicii logistice suplimentare în valoare de 10,90 EUR pentru fiecare comandă în parte. 

3.9 Pentru livrările  ramburs, pe lângă preţul de achiziţie se facturează şi taxa de ramburs.

3.10 În cazul în care Cumpărătorul solicită alte condiții de livrare decât cele standard (de ex. transport expres) Cumpărătorului i se va factura, pe lângă preţul de achiziţie, şi o taxă suplimentară în valoare egală cu cheltuielile reale pentru asigurarea acestei solicitări.

3.11 În cazul în care Cumpărătorul solicită livrarea unor lungimi de cabluri altele decât cele standard menționate în catalogul în vigoare al vânzătorului, cumpărătorului i se vor factura, pe lângă preţul de achiziţie, şi o taxă suplimentară în valoare de 7.5 Euro fara TVA pentru fiecare tăiere a cablului.

3.12 În cazul în care o dată cu marfa se livrează și aplicații software, Cumpărătorului i se vor asigura dreptul netransferabil de utilizare a acestor aplicații. Cumpărătorul are dreptul să îşi facă o copie de arhivare. În afara copiei de arhivare, Cumpărătorul nu are voie să copieze software-ul.

3.13 Calculaţia preţurilor din EURO în RON se face la cursul zilnic al Băncii Naţionale Romane valabil în ziua facturării.

 

4. Termen de livrare:

 

4.1 Termenul de livrare este stabilit în confirmarea comenzii, respectiv în contract.

4.2 Vânzătorul va trebui să respecte termenul de livrare.   Vânzătorul  va efectua livrarea numai în cazul în care Cumpărătorul nu este în întârziere cu plata oricărei facturi sau nu a depăşit limita de credit internă sau limita contractului de credit. În cazul întârzierii la plată, sau a depăşirii limitei interne de credit, sau a liniei contractuale de credit, termenul fiecărei livrări poate fi prelungit în mod adecvat.  În cazul întârzierii Vânzătorului în a livra marfa, Vânzătorul va suporta penalități de întârziere în cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, penalități calculate la valoarea produselor întârziate, dar nu mai mult de 10% din valoarea produselor întârziate.

4.3 Vânzătorul își rezervă dreptul să modifice termenul de livrare confirmat, în cazul în care apare o realitate sau eveniment pentru care Vânzătorul nu poate nici printr-o grijă atentă, să îi schimbe cursul,  sau în caz de forță majoră, așa cum este definită forța majoră în legislația în vigoare. Aceste dispoziţii sunt valabile şi pentru evenimente neprevăzute, ce pot avea impact asupra sub-furnizorilor şi pentru care nici vânzătorul şi nici sub-furnizorul nu sunt responsabili.  Asupra evenimentelor ce au caracter de forță majoră Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul cel târziu în termen de 10 zile de la apariţia acesteia. Dacă în acest termen, Vânzătorul nu informează Cumpărătorul acesta nu poate modifica unilateral termenul de livrare confirmat.

4.4 Dacă livrarea de marfă e amânată la cererea Cumpărătorului sau dacă Cumpărătorul nu își dă tot concursul în preluarea mărfii, sau din alte motive ce țin de Cumpărător, Vânzătorul are dreptul să factureze Cumpărătorului cheltuielile de depozitare, de cel puţin, 1,0% din valoarea preţului de achiziţie al mărfii neridicate pentru fiecare lună calendaristică începută. Taxele pentru depozitare vor reprezenta  maxim 10% din preţul total de achiziţie al mărfii neridicate dacă Vânzătorul nu justifica efectuarea de cheltuieli mai mari.

4.5 La livrarea mărfii, Cumpărătorul este obligat ca prin semnătura să confirme preluarea mărfii de la transportator, în baza avizului de însoțire al mărfii.

 

5. Răspunderea pentru defecte:

 

5.1 Vânzătorul răspunde pentru ca marfa să corespundă parametrilor tehnici şi normelor care sunt menţionate în catalog sau în altă documentație tehnică a Vânzătorului. Alţi parametrii tehnici trebuie aprobaţi în prealabil, în scris, de către ambele părţi contractante. 

5.2 Vânzătorul nu răspunde pentru defectele apărute după trecerea riscului de daună asupra bunului la Cumpărător fără vina Vânzătorului, pentru daunele apărute ca urmare a manipulării incorecte, a utilizării incorecte precum şi pentru defectele cauzate de Cumpărător sau de terți, sau pentru defectele apărute ca urmare a prelucrării incorecte şi de nespecialitate, manipulării sau depozitării incorecte.

5.3 Cumpărătorul este obligat să inspecteze la momentul receptiei marfii, în scopul constatării defectelor vizibile. Dacă Cumpărătorul nu îndeplinește această obligație preventivă, Vânzătorul nu răspunde pentru eventuala daună care ar apărea Cumpărătorului la un moment ulterior constatării defectelor mărfii.

5.4 Defectele mărfii sunt reclamate de Cumpărător Vânzătorului fără întârziere, în scris, cu descrierea exactă a daunelor. Scrisoarea de reclamaţii trebuie să conţină în special: denumirea mărfii, cantitatea reclamată, descrierea exactă a defectului, circumstanţele apariţiei acestuia sau descoperirea acestuia, locul şi data când a fost constatat defectul și numărul facturii.

5.5 Pentru toate cheltuielile apărute Vânzătorului ca urmare a reclamațiilor neîntemeiate sau făcute cu rea-credință din partea Cumpărătorului, Cumpărătorul,  e obligat să despăgubească Vânzătorul la deplina lor valoare.

 

6. Diferențe de cantitate:

 

6.1 Se consideră diferențe de cantitate, dacă cantitatea real livrată de marfă nu corespunde cantităţii menţionate în documentele de însoţire a mărfii.

6.2 Livrarile incomplete se consideră, de asemenea, diferențe de cantitate.

6.3 Pentru a stabili daca marfa livrată prezintă diferențe de cantitate, Cumpărătorul trebuie să efectueze controlul mărfii imediat după recepţia acesteia. Cumpărătorul este obligat să menţioneze diferenţele de cantitate pe avizul de însoțire al mărfii sau documentul de transport, sau să întocmească un proces verbal în prezenţa reprezentantului transportatorului sau reprezentantului Vânzătorului în cazul ridicării personale a mărfii de către Cumpărător de la Vânzător. Aceste documente sunt o condiţie obligatorie pentru înregistrarea conforma a reclamaţiei şi sunt parte integrantă a fişei de reclamaţii. Fără documentele astfel redactate, reclamaţia nu poate fi înregistrată şi dreptul de reclamație al Cumpărătorului va fi refuzat.

6.4 Cumpărătorul este obligat să reclame defectele de cantitate, cel târziu în termen de 48 de ore de la recepţia mărfii, altfel drepturile din răspunderea pentru aceste defecte se sting.

6.5 Vânzătorul  are dreptul să decidă, în baza documentelor prezentate, dacă reclamația Cumpărătorului este sau nu întemeiată.

6.6 În cazul ridicării personale a mărfii de către Cumpărător de la Vânzător, Cumpărătorul este obligat să înregistreze reclamaţia privind diferențele de cantitate, la momentul recepţiei mărfii.  

6.7 În baza reclamaţiei întemeiate cu privire la diferențele de cantitate, Cumpărătorul are dreptul să opteze pentru livrarea mărfii care lipseşte sau pentru o reducere din preţul de achiziţie. Cumpărătorul este obligat să ofere Vânzătorului în termen de 30 de zile întregul său concurs necesar îndeplinirii Condiţiilor comerciale şi de livrare generale ale societății LAPP KABEL ROMANIA SRL.

 

7. Defecte de calitate:

 

7.1  Cumpărătorul reclamă defectele de calitate, fără întârziere, după constatarea acestora, nu mai târziu însă până la sfârşitul perioadei de garanţie. În cazul în care marfa livrată prezintă defecte de calitate evidente, deja de la recepția mărfii, Cumpărătorul este obligat să menţioneze această constatare în lista de transport sau avizul de însoțire al mărfii, sau să întocmească un proces verbal în prezenţa reprezentantului transportatorului sau reprezentantului Vânzătorului în cazul ridicării personale a mărfii de către Cumpărător de la Vânzător. Cumpărătorul trebuie să reclame marfa cu defect în scris, să descrie defectele şi să menţioneze alte informații absolut necesare referitoare la marfa reclamată. Fişa de reclamaţie trebuie să conţină, în special: denumirea mărfii reclamate, cantitatea reclamată, descrierea exactă a defectului, realitatea apariţiei sale sau abaterea, locul şi data când s-a constatat defectul, numărul facturii la care se referă marfa reclamată.

7.2 În termen de 30 (treizeci) de zile de la înmânarea fișei de reclamații Vânzătorul anunță Cumpărătorul dacă admite reclamația sau motivele respingerii dacă se respinge reclamația.

7.3 În scopul soluționării reclamației, Vânzătorul, sau o persoană autorizată de către  Vânzător, are dreptul să inspecteze marfa reclamată. În exprimarea părerii față de reclamație, Vânzătorul menționează de asemenea, dacă solicită returnarea mărfii reclamate sau dacă e de acord cu casarea acesteia.

7.4 În caz de nevoie a evaluării reclamaţiei de către un expert de specialitate,  termenul pentru exprimarea apărării faţă de reclamaţie se prelungeşte cu 30 (treizeci) zile sau cu o perioadă mai lungă, dacă aceasta e necesară obţinerii rezultatelor evaluării de specialitate.

7.5 În cazul reclamaţiei întemeiate privind defectele ce pot fi eliminate, Vânzătorul este obligat ca în termen de 30 (treizeci) zile de la admiterea reclamaţiei, să elimine defectul pe cheltuiala sa.

7.6 La defectele ce nu pot fi eliminate, care împiedică utilizarea mărfii, Vânzătorul poate alege pentru stingerea drepturilor Cumpărătorului una din următoarele modalităţi:

- schimbarea mărfii cu defect cu una fără defect. Cumpărătorul e obligat să ofere Vânzătorului timpul necesar și colaborarea aferentă pentru aceasta soluționare.

- returnarea preţului de achiziţie.

7.7 În cazul reclamaţiei întemeiate, asupra defectelor ce nu pot fi eliminate, însă care nu împiedică utilizarea mărfii, Vânzătorul poate oferi Cumpărătorului o reducere din preţul de achiziţie la o valoare corespunzătoare caracterului defectului reclamat. Caracterul defectului reclamat şi valoarea reducerii din preţul de achiziţie, se stabilește exclusiv de către Vânzător.

7.8 Vânzătorul stabilește exclusiv dacă este vorba despre un defect ce poate fi eliminat sau unul ce nu poate fi eliminat. În cazul în care eliminarea defectului ar fi legată de cheltuieli neadecvat de mari, Vânzătorul are dreptul să evalueze defectul ca unul ce nu poate fi eliminat.

 

8. Garanţia pentru calitatea mărfii:

 

8.1 Vânzătorul  garantează că mărfurile vândute sunt noi și corespund cerințelor legale referitoare la introducerea pe piață în România. Termenul de garanție pentru mărfurile livrate este cel prevăzut în declarația de conformitate emisa de Vânzător.

8.2 Vânzătorul nu răspunde față de Cumpărător pentru profitul pierdut, veniturile pierdute, lipsa de folosință a bunirilor, întreruperea afacerilor sau pentru orice alte daune speciale, indirecte, punitive, de consecință, incidentale sau neprevăzute, indiferent dacă izvorăsc din contract. Vânzătorul nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu cauzat de către Cumpărător ca rezultat indirect al încălcării obligațiilor Vânzătorului.

 

9. Condiţii de plată:

 

9.1 Cumpărătorul se obligă să achite Vânzătorului prețul de achiziție pentru marfa livrată și serviciile prestate, la care se aduga TVA.

9.2 Dacă nu este specificat altfel pe factura, scadența facturii este de 14 zile de la data trimiterii sale, cu precizarea că întreaga sumă facturată se consideră a fi achitată în momentul creditării sale în contul Vânzătorului la banca acestuia și la libera dispunere a acestuia.

9.3 Vânzătorul are dreptul să factureze şi executari parţiale ale obiectului contractului, iar Cumpărătorul e obligat să achite această factură în termenul de scadenţă. 

9.4 Vânzătorul are dreptul să oprească/să întrerupă livrarea altor mărfuri comandate în cazul în care Cumpărătorul este în întârziere de plată cu oricare altă factură sau dacă a depăşit limita de credit internă sau limitele de credit contractuale. Vânzătorul își rezervă dreptul să stabilească limita de credit în baza evaluării istoricului de plată și a bonității Cumpărătorului.

9.5 În cazul întârzierii Cumpărătorului cu orice fel de obligații pecuniare către Vânzător, Cumpărătorul va suporta penalități de întârziere în cuantum de 0,15% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea valoarea facturii intarziate la plata. Penalizarea contractuală trebuie platită de catre Cumpărător în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de penalități. Prin plata penalizarilor contractuale nu se vor stinge drepturile Vânzătorului la despăgubirea de daune cauzate prin încălcarea obligaţiilor contractuale de către partea la care fac referire penalizarile contractuale. Cumpărătorul este de drept în întarziere în cazul în care nu-şi îndeplineste obligaţia de plată a prețului la scadență.

9.6 În cazul în care Cumpărătorul încalcă prezentele condiții sau înțelegeri din contract, Vânzătorul are dreptul să rezilieze  contractul. Prin ieșirea din contract nu se stinge dreptul la achitarea penalizărilor contractuale și la plata daunelor.

 

 

10. Transferul dreptului de proprietate:

 

10.1 Cumpărătorul dobândește titlul de proprietate asupra mărfii livrate, doar la data plății integrale a prețului de cumpărare.

10.2 Cumpărătorul este de acord să asigure față de terți efectivitatea rezervei dreptului de proprietate menționată în paragraful anterior, pe cheluiala proprie. Cumpărătorul nu poate ipoteca sau transfera cu titlu de garanție, marfa ce face subiectul rezervei dreptului de proprietate.

10.3 Riscul de pierdere sau deteriorare a mărfii va trece la  Cumpărător de la data livrării conform termenilor de livrare stabiliți.

 

11. Returnarea mărfii:

 

Vânzătorul, in cazuri excepționale, poate accepta returul marfii vandute numai în baza unui acord prealabil, în scris, al părţilor contractante şi numai daca marfa livrată si ambalajele se afla in conditii corespunzatoare pentru revanzare adica in aceeasi stare in care a fost livrata. Taxa de retur a marfii livrate va reprezenta 30% din pretul de achizitie a marfii returnate.

 

12. Dispoziţii speciale:

 

12.1 Vânzătorul își rezervă drepturile de proprietate şi de autor asupra schiţelor sau altor documente; nu este permisa oferirea de către Cumpărător a acestor elemente unor terţi, fără aprobarea expresa în scris a Vânzătorului. Documentaţia tehnică şi comercială, execuţia mărfii şi cheltuielile aferente se pot schimba în funcţie de noile experienţe şi îmbunătăţiri tehnologice. 

12.2 Ne rezervăm dreptul de a face modificări structurale în cazul dezvoltării tehnice şi tehnologice. Datele referitoare la dimensiuni,  greutate, etc. se supun abaterilor tehnologice şi de fabricaţie.  

12.3 Vânzătorul are dreptul să declare unilateral rezilierea încheiat în baza acestor CONDIŢII printr-o notificare scrisă, cu menționarea motivului, dacă Cumpărătorul este în întârziere cu plata preţului de achiziţie sau a avansului din preţul de achiziţie cu mai mult de 10 (zece) zile calendaristice, după termenul stabilit sau în cazul unei încălcări flagrante a Contractului din partea Cumpărătorului. Părţile contractante sunt obligate să furnizeze în cazul rezilierii  contractului, partea din contract deja executata. Prin ieşirea din contract, nu se stinge dreptul la achitarea penalizarilor contractuale şi la despăgubirea daunelor.  De asemenea, Vânzătorul este îndreptățit sa păstreze plata parțiala făcută de Cumpărător.

12.4 Declaratia unilaterala a rezilierii contractului  trebuie să fie în formă scrisă şi trebuie să conţină motivul acesteia.

12.5 Dacă aceste condiţii îşi pierd valabilitatea din orice motiv, fiecare Parte are faţă de cealaltă Parte răspunderea pentru toate obligaţiile apărute înaintea datei încetării valabilităţii condiţiilor şi obligaţiile rămân în vigoare până la momentul îndeplinirii lor, conform prezentelor CONDIŢII ca și când acestea nu s-ar fi stins.

12.6 Cumpărătorul se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi asupra condiţiilor contractului încheiat între Vânzător și Cumpărător la fel și asupra secretelor comerciale ale Vânzătorului sau asupra informațiilor din care rezultă că e vorba de o informaţie confidentiala şi nu una publică.

 

13. Export ulterior al mărfii:

 

13.1 Dacă Cumpărătorul va exporta ulterior marfa, Vânzătorul nu răspunde pentru eventualele daune ce pot apărea Cumpărătorului în legătură cu nerespectarea normelor legale ale statului în care Cumpărătorul exportă marfa.

 

14. Drept aplicabil, competenţe:

 

14.1 Dacă anumite prevederi din aceste CONDIŢII devin nule, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi.

14.2 Contractul de Vanzare, toate drepturile, obligatiile si remediile partilor care decurg din acesta, toate chestiunile, controversele sau alte probleme care apar intre parti care decurg din prezentele, vor fi guvernate si interpretate exclusiv in concordanta cu dispozitiile legislatiei Romaniei, cu excluderea dispozitiilor privind conflictul de legi. Conventia Natiunilor Unite asupra Contractelor pentru Vanzarea Internationala de Bunuri nu va fi aplicabila.

Toate litigiile care apar în legătură cu Comanda vor fi soluționate de instanțele abilitate de la locul de înregistrare a sediului Vânzătorului. Totuși, Vânzătorul își rezerva dreptul exclusiv de a aduce orice litigiu care îi implică pe Cumpărători în fața Instantelor din jurisdicția în care s-a inregistrat sediul Cumpărătorului sau în fața Instanțelor de la locul de livrare a bunurilor.

 

15. Dispoziţii finale:

 

15.1 Drepturile şi obligaţiile ce reies din prezentele CONDIŢII sau contracte încheiate în baza acestora şi care nu sunt reglementate expres în acestea, sunt reglementate de Codul Civil.

15.2 Cumpărătorul nu are dreptul să cesioneze sau sa transfere niciun drept al său ce reiese din contractul încheiat cu Vânzătorul, fără  acceptul prealabil în scris al Vânzătorului. Cumpărătorul nu are voie ca unilateral să compenseze oricare creanţă a sa față de Vânzător contra oricărei creanțe a Vânzătorului față de Cumpărător.

15.3 Aceste CONDIŢII își produc efectele de la data de 26.05.2017  și sunt puse la dispoziția celor interesați la sediul Vânzătorului din Ilfov, Sat Dragomirești-Deal, Com. Dragomirești-Vale, A1 Business Park, Aleea Camilla nr. 11, Unitatea G2.

15.4 Vânzătorul își rezervă dreptul să modifice aceste CONDIŢII să le completeze sau să le anuleze prin emiterea unor noi CONDIŢII. Vânzătorul nu are dreptul ca unilateral să modifice, completeze sau anuleze aceste CONDIŢII pe parcursul unui raport contractual complet cu Cumpărătorul și anume pe întreaga perioadă de durată a acestuia. În cazul în care Cumpărătorul modifică, completează sau anulează formularea acestor CONDIŢII, pentru Cumpărător este obligatorie formularea în vigoare la data încheierii contractului cu Vânzătorul.

15.5 Părţile contractante colaboreaza numai în baza acestor condiţii comerciale. Orice fel de modificare a acestora trebuie să fie în scris şi părţile contractante trebuie să o aprobe în mod expres.

15.6 În cazul în care părţile contractante cad de acord asupra unei alte formulări a oricăruia din punctele acestor CONDIŢII, valabilitatea celorlalte puncte rămâne neatinsă.

 

Ilfov, 26/05/2017